REGULAMIN

Regulamin wystawy „Space Adventure, organizowanej we Wrocławiu w okresie od 21 marca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r., zwanej dalej „Wystawą”.

 1. Organizatorem Wystawy jest HIGH NOTE EVENTS sp. z o.o. sp.k. w Warszawie, pod adresem: 00-707 Warszawa, ul. Wasiutyńskiego 3, NIP 5213698659, REGON 361707607 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Wstęp na teren Wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów dostępny jest w kasie oraz na stronie internetowej www.WYSTAWASPACE.PL
 3. Ceny biletów są podzielone na kategorie związane m.in. z grupami wiekowymi, innymi uprawnieniami przyznanymi Klientom na podstawie odpowiedniego dokumentu, w tym dokumentu tożsamości.
 4. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej. Pracownik Wystawy może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
 5. Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na określoną w jego treści datę i godzinę wejścia. Jednak Zwiedzający z biletem wystawionym na jedną godzinę wcześniej lub później może wejść na teren Wystawy, jeśli bieżąca frekwencja na to pozwala.
 6. Pracownicy Wystawy mają prawo do wstrzymania wejścia na Wystawę, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających lub wymagają tego względy bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Zwiedzający może poczekać na możliwość wejścia na Wystawę, lub wymienić bilet wstępu w kasie na inną godzinę/datę.
 7. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 8. Zwiedzający zobowiązany jest zachować okazany bilet, aż do momentu opuszczenia Wystawy.
 9. Na terenie Wystawy dozwolone jest fotografowanie oraz nagrywanie, jednak bez użycia lampy błyskowej.
 10. Osoby uczestniczące w Wystawie zobowiązane są do wyłączenia na czas jej trwania dźwięku w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach emitujący dźwięk.
 11. Zwiedzający mają obowiązek pozostawienia w szatni torebek, plecaków i innych bagaży, za wyjątkiem torebek podręcznych o wymiarach max. 30cm x 40cm.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren Wystawy przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Wystawy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, pracownicy Wystawy mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a także żądania opuszczenia przez nią  Wystawy w uzasadnionych przypadkach.
 13. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy.
 14. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom
 15. Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów marketingowych Organizatora.
 16. Na teren Wystawy nie będą wpuszczani Zwiedzający z jedzeniem oraz napojami niezabezpieczonymi szczelną nakrętką.
 17. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania posiłków i napojów.
 18. Na terenie Wystawy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 19. Na Wystawę nie zostaną wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy innych substancji odurzających. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrot kosztów za bilety.
 20. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone.
 21. Organizator Wystawy, ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy i niedostosowania się przez Zwiedzającego do zasad określonych niniejszym Regulaminem, bądź poleceń porządkowych pracowników
 22. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, pracownicy Wystawy mają prawo do wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym lub zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrot kosztów za bilety.
 23. Zwiedzający Wystawę przyjmuje do wiadomości, że eksponaty oraz wyposażenie Wystawy stanowią mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, lub mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 Kodeksu karnego, wobec czego ich uszkodzenie, zniszczenie lub zabór wiążą się z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowanie pieniężne) i zaostrzoną odpowiedzialnością karną sprawcy, przewidzianą za wyrządzenie znacznej szkody lub szkody w wielkich rozmiarach. 
 24. Osoby korzystające z symulatorów dostępnych na Wystawie zobowiązane są korzystać z nich wyłącznie pod nadzorem pracowników. Korzystanie z tych urządzeń, w zależności od indywidualnych właściwości organizmu, może wpływać na pogorszenie samopoczucia lub stanu zdrowia użytkownika, dlatego decyzję o skorzystaniu z nich podejmuje na własną wyłączną odpowiedzialność Zwiedzający lub jego opiekun, a Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 25. Reklamacje można składać Organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres: High Note Events sp. z o.o. sp.k., Dział Reklamacji, ul. Wasiutyńskiego 3, 00-707 Warszawa. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu na miejsca, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie ustawowym.